Tractament de dades de l’usuari:

 

Legitimació

D’acord amb el regulat per l’art 6.1 a) del RGPD (UE), quan l’usuari facilita les seves dades de caràcter personal a través de l’email de contacte o l`formulari que facilitem en la web www.alhorasolutions.com CIF B64933302, endavant, EL TITULAR DE LA WEB, està autoritzant expressament a EL TITULAR DE LA WEB  al tractament de les seves dades personals. Aquestes dades passaran a formar part de la base de dades de EL TITULAR DE LA WEB a la qual s’aplicaran totes les mesures de seguretat, necessàries i exigides per la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades d’acord amb el que s’estableix en la normativa vigent RGPD (UE) 2016/679 i per la L.O3/2018 de 5 de desembre.

Les finalitats de tractament de dades seran les següents:

  • Respondre les consultes enviades a EL TITULAR DEL WEB a través del seu correu de contacte o de l’formulari de dades
  • EL TITULAR DE LA WEB no cedirà o comunicarà a tercers les dades recaptades sense previ consentiment exprés de l’usuari, excepte en el cas que la comunicació sigui necessària per a prestar-li el servei que l’usuari ens hagi sol·licitat.


L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, i de la seva exactitud i pertinència, reservant-se EL TITULAR DE LA WEB el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, inadequats, inexactes, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

Mètodes de tractament de dades

El processament de dades personals es realitza utilitzant eines automatitzades (per exemple, utilitzant procediments electrònics i mitjans d’emmagatzematge) i / o manualment (per exemple, en paper) durant el temps estrictament necessari per a aconseguir els fins per als quals es van recopilar les dades i, en qualsevol cas, de conformitat amb la normativa vigent. En relació amb aquest processament  EL TITULAR DE LA WEB ha pres les mesures de seguretat exigides per llei, per a garantir la integritat i confidencialitat de les dades.

Tipus i font de dades processades

1) Dades de navegació


En principi, és possible navegar pel lloc web sense haver de proporcionar cap dada personal. El lloc web està dividit en seccions separades, algunes de les quals poden requerir l’ingrés de dades, mentre que en unes altres no serà necessari.


Els sistemes informàtics i els procediments de programari utilitzat per a operar en aquest lloc web adquireixen, com a part del seu funcionament normal, una certa informació personal que es transmet implícitament en l’ús dels protocols de comunicació d’Internet.


Aquesta informació, per la seva naturalesa, pot, a través de l’associació i el processament de dades en poder de tercers, permetre que usuaris / visitants siguin identificats (per exemple, a través de la seva adreça IP, noms de domini de computadora utilitzats per a connectar-se al lloc web, etc.).

Aquesta informació s’utilitza principalment per a elaborar informació estadística, verificar el correcte funcionament del lloc web i fer que la navegació sigui més eficient.


Aquestes dades de contacte web no es conserven després del processament, excepte quan sigui necessari per a la recerca de qualsevol delicte informàtic contra el lloc web.

  
Cap dada derivada del servei web serà comunicat a tercers no autoritzats.

Dret dels afectats

L’usuari podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i altres reconeguts per Llei, dirigint-se per escrit als EL TITULAR DE LA WEB Responsable del Tractament, a través del mail info@alhorasolutions.com


Els fitxers es conservaran durant els terminis exigits per Llei. Les dades personals seran mantinguts de manera que es permeti la identificació dels interessats durant només temps del necessari per als fins del tractament de les dades personals.